Sunday, 16 October 2016

Dilihat dari segi jenisnya, zakat dibagi menjadi zakat fitri dan zakat mal. Kapan zakat mal wajib dikeluarkan?


Hukum Zakat

Image result for zakat fitrah dan zakat mal
Zakat Fitri dan Zakat Mal, foto: warohmah.com

Pertanyaan
Dilihat dari segi jenisnya, zakat dibagi menjadi zakat fitri dan zakat mal. Kapan zakat mal wajib dikeluarkan?
Jawaban
Zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal, dan memiliki harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut.
a.       Al-Milk at-tam adalah harta yang dimiliki seseorang itu dikuasai secara sah, diperoleh dari usaha yang halal, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah.
b.  An-Nama’ adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk dikembangkan, seperti harta perdagangan, pertanian, peternakan, dan usaha bersama. Imam Abu Hanifah sangat berpegang pada syarat an-nama’ sehingga tiap tanaman apa saja yang menghasilkan dan bermanfaat wajib dizakati, seperti cengkeh, kelapa, dan sayur-sayur.
c.     Telah mencapai nishab. Maksudnya, harta itu telah mencapai batas minimal sebagai harta yang wajib dizakati. Contohnya, nishab emas yaitu 85 gram, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor dll.
d.      Telah mencapai al-hawaij al-ashliyyah (kebutuhan pokok), maksudnya telah mencapai kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
e.     Al-Haul, maksudnya harta sekurang-kurangnya telah mencapai satu thun Qamariyah (uang dan barang dagangan). Akan tetapi, untuk tanaman, zakatnya dikeluarkan pada saat panen. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:
...وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ  
… “dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya …” (QS. Al-An’am: 141)


Source:
Al-FurqonHasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: TigaSerangkai, 2008)
Dan Berbagai Sumber …
loading...